Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Środa, 2019-01-16

  Imieniny: Mascelego, Walerii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 339908
  • Do końca roku: 349 dni
  • Do wakacji: 156 dni

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Bardzicach

Rok szkolny 2018/2019

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Regulamin świetlicy jest opracowywany co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb), na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy szkolnej zapewnia uczniom:
 • zorganizowaną opiekę wychowawczą podczas oczekiwania uczniów na odwóz ze szkoły,
 •  pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
 • kształtuje nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
 • rozwija zainteresowania oraz zdolności,
 • wdraża do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizuje właściwy i kulturalny wypoczynek.
 • organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
  • organizowanie gier i zabaw dydaktycznych,
  • stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze,
  •  organizowanie kulturalnych rozrywek,
  •  kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
  • upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
  • rozwijanie samodzielności,
  • współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
  • zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.
 1. Do zadań świetlicy szkolnej należy:

Założenia organizacyjne

 1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie w godzinach pracy świetlicy.

                        Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów. Nauczyciel otacza opieką osoby przebywające na terenie szkoły po zakończeniu zajęć oraz oczekujące na autobus szkolny.

                        Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

                        Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.

                        Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

                        Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.

                        Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

Wychowankowie świetlicy

 1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie miejsca pobytu.
 5. Uczniowie przebywający na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
 6. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym oczekują na powrót do domu w świetlicy szkolnej. Dzieci dojeżdżające autokarem szkolnym objęte opieką świetlicy szkolnej nie mogą być zwalniane w celu wychodzenia poza teren szkoły np. na zakupy zlecone przez rodziców.
 8. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
 9. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
 10. Wychowawca świetlicy szczególną opieką otacza dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie wobec wszystkich uczniów przez wychowawcę.
 • Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
 • Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
 • Nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

Kary

 • Upomnienie w obecności wszystkich uczniów przez wychowawcę.
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 2. Dziennik zajęć.
 3. Okresowe i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 4. Regulamin świetlicy szkolnej.