Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Środa, 2019-01-16

  Imieniny: Mascelego, Walerii

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 339935
  • Do końca roku: 349 dni
  • Do wakacji: 156 dni

Projekty unijne w szkole


ROK SZKOLNY 2014/2015


Projekt "Moja przyszłość"


W naszej szkole w roku szkolnym 2014/2015 realizowany był projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miał on na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych poprzez poszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Założeniem zajęć prowadzonych w ramach projektu było twórcze, nowatorskie i kreatywne podejście do metod pracy i pobudzanie zaangażowania i aktywności uczestników projektu w ramach realizowanych zagadnień. Dzieci objęte zostały także wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. W naszej szkole w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz doradztwa zawodowego uczestniczyło 15 uczniów z klasy V. W ramach projektu uczniowie będą również odbywali wycieczki dydaktyczne do Krakowa i Wieliczki oraz Łodzi, a do realizacji przyjętych programów zakupiony zostanie niezbędny sprzęt oraz materiały dydaktyczne, które podniosą jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć.


ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Projekt „Rozwój kwalifikacji kluczem do sukcesu uczniów Gminy Kowala”

 

Projekt adresowany był do uczniów klas 4 – 6. Jego głównym celem było podniesienie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na wyrównywanie szans edukacyjnych,  pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów oraz skierowanie ich na właściwą ścieżkę kształcenia dzięki realizacji programów rozwojowych. Celami szczegółowymi projektu było m.in. wyrównywanie zaległości edukacyjnych, rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji kluczowych oraz nabycie wiedzy na temat własnych predyspozycji. Uczniowie mający problemy w nauce zostali objęci fachową opieką pedagogiczno-psychologiczną, W ramach projektu uczniowie uzyskali pomoc logopedy i pedagoga.  Nabywali kompetencji kluczowych ma miejsce na odbywających się w ramach projektu zajęciach matematyczno – przyrodnicze, doskonalących kompetencje językowe z polskiego i angielskiego oraz informatyki. Ponadto uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z przedsiębiorczości  i doradztwa zawodowego.


 

 ROK SZKOLNY 2013/2014


Projekt „Indywidualizacja nauczania drogą do sukcesu uczniów klas I – III Gminy Kowala”


Uczniowie klas I – III w roku szkolnym 2013/2014 mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania droga do sukcesu uczniów klas I – III Gminy Kowala” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Jedna grupa zajęć pozalekcyjnych miała pomóc wyrównać start uczniom z trudnościami. Druga to zajęcia rozwijające skierowane są do tych, którzy pragnęli rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania.