Publiczna Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Bardzicach

 • Kalendarium

  Środa, 2018-12-12

  Imieniny: Ady, Aleksandra

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 330594
  • Do końca roku: 19 dni
  • Do wakacji: 191 dni

Bezpieczna szkoła - demokratyczny kraj

10 listopada szkoła zgłosiła swój akces do projektu "Bezpieczna szkoła - demokratyczny kraj".

Co będziemy musieli wykonać, aby zakończyć projekt sukcesem?


Hasłem Turnieju jest: Prawo – Tolerancja – Społeczeństwo Równych Szans


Turniej przeprowadzony został w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.

Szkoła, otrzymała tytuł: BEZPIECZNA SZKOŁA OBYWATELSKA.


Regulamin turnieju:

 • Celem turnieju jest kontynuowanie i rozszerzanie działań prowadzonych w konkursie Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń w kierunku rozwijania świadomości obywatelskiej dzieci i młodzieży, popularyzacji prawa, w tym praw obywatelskich oraz praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i otoczeniu środowiskowym, przygotowania młodzieży do życia w zjednoczonej Europie.
 • Turniej jest płaszczyzną wymiany doświadczeń i poglądów młodzieży, rodziców, nauczycieli, środowisk naukowych, organizacji obywatelskich.
 • Turniejowi towarzyszy studium przedmiotu 2. stopnia Bezpieczna szkoła obywatelska 2014, które obejmie całą problematykę turnieju przez prezentację wiedzy naukowej i praktycznej. W Studium uczestniczą nauczyciele delegowani przez Szkoły biorące udział w turnieju.
 • Szkoły biorące udział w turnieju przyjmują na siebie zadania, których wykonanie oceniane będzie przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem otrzymania tytułu oraz dyplomu honorowego BEZPIECZNA SZKOŁA OBYWATELSKA, jest uzyskanie co najmniej 56 punktów z 7 zadań. W skład jury wchodzi po dwóch przedstawicieli organizatorów turnieju.

Zadania Turnieju:

1. Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Prawa człowieka i obywatela w państwie demokratycznym z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. – Ocena jury na podstawie testów po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną. Zalecany udział przedstawicieli środowisk prawniczych i organizacji obywatelskich.
2. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, w drodze do szkoły i domu (zasady ruchu drogowego), zagrożenia, udzielanie pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.
3. Przeprowadzenie sondażu, z dostosowaniem do grup wiekowych pn. Co zagraża Twoim zdaniem porządkowi w szkole i Twoim otoczeniu, jakie niebezpieczeństwa napotykasz, jak sobie z tym radzisz? /Forma sondażu może być dowolnie rozszerzana przez szkołę lub modyfikowana stosownie do wieku uczniów/.
4. Przeprowadzenie konwersatoriów nt. zagrożeń niesionych przez alkohol, narkotyki, dopalacze oraz konkursu na opracowania pn. 100 słów na temat: tytoń, alkohol i narkotyki.
5. Przeprowadzenie konwersatoriów nt. przemocy psychicznej i fizycznej w szkole - jak o tym rozmawiać, jak z tym walczyć?
6. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i relacji obywatelskich w mieście, gminie, regionie, państwie, tryb i znaczenie wyborów samorządowych i parlamentarnych. /Zalecany udział przedstawicieli władz samorządowych, posłów, senatorów/.
7. Przeprowadzenie konwersatoriów nt. Polska i Polacy w Unii Europejskiej, co nam daje członkostwo w UE, struktura organizacyjna i kompetencje władz UE.
8. Przeprowadzenie szkolnego konkursu na dowolne prace plastyczne, literackie lub publicystyczne z motywem przewodnim: Polska i Polacy w Unii Europejskiej.
9. Zgłoszenie swoich przedstawicieli (nauczycieli, pedagogów, psychologów) do udziału w studium przedmiotu Bezpieczna szkoła obywatelska 2014, które w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. przeprowadzi w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.


Sprawozdanie z realizacji projektu